ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


  1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  3. COOKIES
  4. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS)

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το site είναι μόνο γιά ενημέρωση, και δεν προορίζονται ούτε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν γιά σκοπούς διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, ανακούφισης, διερεύνησης, θεραπείας ή γιά τροποποίηση θεραπευτικής αγωγής.  Γιά κάθε πρόβλημα υγείας πρέπει να συμβουλεύεστε το γιατρό σας. Παρότι έχει γίνει κάθε προσπάθεια οι πληροφορίες παρέχονται 'ώς έχουν', και χωρίς καμμία εγγύηση ή οποιωνδήποτε  άλλων όρων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, περιλαμβανομένων,  ενδεικτικά, τυχόν (εάν υπάρχουν) σιωπηρών εγγυήσεων, καθηκόντων ή όρων  καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας ή πληρότητας  ανταπόκρισης, αποτελεσμάτων, ικανής προσπάθειας, ή καταβολής της  δέουσας επιμέλειας. Επίσης, δεν παρέχονται όροι ή εγγυήσεις σε σχέση με την  απρόσκοπτη χρήση, νομή και κατοχή, τη μη προσβολή δικαιωμάτων ή την αντιστοιχία σε περιγραφές. Εάν χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο site η το Λογισμικό που παρέχεται μέσω του site, το κάνετε με δική σας ευθύνη, ο κίνδυνος βαρύνει εξ ολοκλήρου εσάς και αναλαμβάνετε το  αντίστοιχο κόστος για οποιαδήποτε ζημία θετική, αποθετική, άμεση ή έμμεση ή  ευθύνη για διαφυγόν κέρδος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για: απωλεια κερδών, εμπιστευτικών ή άλλων πληροφοριών, διακοπή εργασιών, σωματικές βλάβες,  απώλεια μυστικότητας, αδυναμία εκπληρώσεως τυχόν καθηκόντων, περιλαμβανομένων  της καλής πίστης ή δέουσας επιμέλειας, αμέλειας και οποιασδήποτε άλλης  αποτίμησης σε χρήμα ή άλλης απώλειας) που προκύπτουν ή σχετίζονται με  οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του site, την παροχή ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης ή σε  σχέση με οποιαδήποτε πρόβλεψη, ακόμα και στην περίπτωση  υπαιτιότητας, αδικοπραξίας (περιλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενικής  ευθύνης, αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων ή αθέτησης εγγύησης εκ μέρους του  Δημιουργού και ακόμα και στην περίπτωση που ο Δημιουργός ενημερώθηκε για την  πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών καθώς και κόστος όλων των απαραίτητων  εργασιών επισκευής επιδιόρθωσης ή άλλης αποζημίωσης. Ο Δημιουργός αποποιείται  οποιασδήποτε ευθύνης και αποζημίωσης και δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε  καμία περίπτωση ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ζημίες μπορεί να υποστείτε για  οποιονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των ζημιών που  αναφέρονται παραπάνω και όλων των άμεσων ή γενικών ζημιών).  Όλα τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας που αφορούν το site και στο υλικό που το συνοδεύει ανήκουν στο Δημιουργό. Η χρήση του Διαδικτυακού τόπου και του λογισμικού συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεστε πλήρως, μην προχωρήσετε στην οποιαδήποτε χρήση του site/λογισμικού!

Πάνω


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο site υπάρχουν μόνο δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα δημόσια. Το site / λογισμικό δεν παρεμβαίνει στην επικονωνία ιατρού-ασθενούς.

COOKIES

Το site χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Ο επισκέπτης / χρήστης του site  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Πάνω

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) προς άλλα sites

Το site περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). To site δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων.

ΠάνωΟροι χρήσης
Επικοινωνία

(C) 2015-2018 ΓΛΑΥΚΩΜΑ.GR